Algemene voorwaarden

Wil jij graag studeren, maar hebben jij en je ouders de financiële middelen er niet voor?
Misschien kunnen wij jou daar mee helpen!

Doel

De stichting Rauwerda Westra Fonds is opgericht bij testament van de heer Pieter Edzo
Rauwerda, in leven arts te Groningen. De stichting heeft als doel om begaafde doch
minvermogende jongeren, die de Friese taal spreken en bij voorkeur uit de gemeente
Tytsjerksteradiel komen, te laten studeren. Dit doet zij door middel van het verstrekken
van een toelage.

Voorwaarden

  • De toelage bedraagt maximaal € 2.500,00 per keer.
  • Om voor de toelage in aanmerking te komen mag het inkomen en vermogen niet meer bedragen dan 125% van de geldende norm uit de Participatiewet. Als aanvrager thuiswonend is, dan geldt hiervoor het gezamenlijke netto gezinsinkomen (exclusief vakantietoeslag). Als aanvrager (zelfstandig) uitwonend én 18 jaar of ouder geldt het gezamenlijk inkomen van aanvrager en van zijn/haar partner (exclusief vakantietoeslag).
  • De toelage wordt niet later verstrekt dan uiterlijk twee maanden na het begin van het schooljaar en niet eerder dan dat daadwerkelijk een begin met de studie is gemaakt.
  • De toelage kan maximaal vier keer aan één persoon worden verstrekt..

Dus:

  • Wil jij het komende studiejaar gaan studeren? (MBO, HBO of WO)
  • Ben jij jonger dan 27 jaar?
  • Kun jij voldoende studieresultaten overleggen over het laatste (examen) jaar?
  • Kun jij een verklaring overleggen dat je de Friese taal spreekt?
  • En wordt voldaan aan de voorwaarden over inkomen en vermogen?

dan kom jij wellicht in aanmerking voor deze toelage!

Een aanvraagformulier kan worden ingevuld door op de knop "Aanvragen" te klikken.

 

Aanvragen om een toelage kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.
Beoordeling van de aanvragen vindt in principe plaats in de maanden januari/februari
(voor aanvragen die zijn ingekomen in de periode van 1 mei tot en met 30 november van
het voorafgaande jaar) of in de maanden mei/juni (voor aanvragen die zijn ingekomen in
de periode van 1 december tot en met 30 april) .

Aanvragers worden schriftelijk of elektronisch (email) van de beslissing op de aanvraag
op de hoogte gebracht.
Over de besluiten van het bestuur kan niet worden gecorrespondeerd en indienen van
bezwaar is niet mogelijk.

STICHTING RAUWERDA-WESTRA FONDS
Postbus 3
9250 AA BURGUM

Mailadres: Info@rauwerdawestrafonds.nl

Privacybeleid