Aanvraagformulier studietoelage

Om voor een toelage in aanmerking te komen moeten de volgende gegevens als bijlagen worden verstrekt: - motivatie voor de te volgen studie/opleiding - redenen waarom de aanvrager denkt voor een bijdrage in aanmerking te komen, met bewijsstukken betreffende het inkomen en vermogen van aanvrager en/of partner/ouders/verzorgers (zie lijst met gegevens over inkomens- en vermogenstoets en voorbeelden van bewijsstukken bij huishoudelijk reglement) - kopie inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling - kopie studieresultaten afgelopen studiejaar - getekende verklaring dat aanvrager de Friese taal spreekt - verklaring omtrent eventuele aanvragen andere (studie)tegemoetkomingen
* Toekenning van een toelage vindt plaats onder de voorwaarden van het huishoudelijk reglement van de Stichting Rauwerda-Westra Fonds * Met de indiening van dit formulier geeft aanvrager toestemming voor de gegevensverwerking overeenkomstig de bepalingen van het Verwerkingsregister/privacybeleid van de Stichting * Beoordeling van de aanvragen vindt in principe plaats in de maanden januari/februari (voor aanvragen die zijn ingekomen in de periode van 1 mei tot en met 30 november van het voorafgaande jaar) of in de maanden mei/juni (voor aanvragen die zijn ingekomen in de periode van 1 december tot en met 30 april) .